Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

wislaczka
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou

November 27 2017

wislaczka

November 26 2017

wislaczka
5930 7e3c
Reposted fromnyaako nyaako viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viaodejdz odejdz
9282 b1c0
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamyszkaminnie myszkaminnie

November 12 2017

wislaczka
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamyszkaminnie myszkaminnie

November 09 2017

wislaczka
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viapoppyseed poppyseed
wislaczka
9170 52e7 500
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
wislaczka
Piję piwo. Pogubiłem się, nie mam pojęcia które to już. Piję, bo nie chcę wiedzieć, co mogłoby się stać, gdybym nie pił. Bo nie wiem, czym mógłbym zająć ręce, jak przytępiać myśli. Świetny materiał na rasowego alkoholika - ja. 
— Ignacy Karpowicz, Niehalo
wislaczka
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viapoppyseed poppyseed
wislaczka
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viapoppyseed poppyseed
wislaczka
Jedziesz sobie windą razem z sąsiadem, masz plecak, bo laptop przecież taki ciężki, a on nagle:
- Po szkole?
A ty jesteś na 4 roku studiów.
— changecolour
wislaczka
2230 fc05 500
wislaczka
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamyszkaminnie myszkaminnie

November 08 2017

wislaczka
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viaagatojaa agatojaa
wislaczka
1657 0d63 500

thejakelikesonions:

Status: perpetually broke

Reposted fromwit wit viaaknatazs aknatazs
wislaczka
3126 5dfb
Reposted frompotatolovero potatolovero viaaknatazs aknatazs
wislaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl